GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník svým potvrzením dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů firmě Marcela Lišková, a to za účelem zpracování jeho dodávky, zařazení a vedení v systému zákazníků, pro korespondenci a vzájemnou komunikaci týkající se obchodních sdělení a zpracování z hlediska účetních, daňových, smluvních a právních povinností.

Zákazník dále souhlasí s poskytováním svých identifikačních údajů externím pracovníkům firmy Marcela Lišková (účetní, daňový poradce, advokát, správce sítí apod.) a zároveň dbá na aktuálnost svých osobních údajů a v případě změn tyto poskytne správci.

Údaje budou uchovány po dobu vzájemného smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů firmy Marcela Lišková, odpovídající zákonné lhůtě platného zákona v dané době, tj. -řídí se platnými zákony ve změnách pozdějšího znění.

Firma Marcela Lišková tímto informuje zákazníka také o tom, že má právo dotazovat se na uchování a zpracování jeho osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů a právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracování svých údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány a zpracovány protiprávně. Zákazník má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.